03/326.08.28
Print

Privacyreglement  Contrast Bv

Dit is het privacyreglement van Contrast Bv, Jan Peetersstraat 2 te 2100 Deurne, website www.oudepost.be

Contrast BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden:

Op de websites kunnen links zijn naar websites van derden. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde . Op het gebruik van dergelijke derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. De Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Contrast BV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke derde Websites.

Cookies ter optimalisatie van de dienstverlening en kwaliteit:

Teneinde gebruikers van de website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, kan  Contrast BV kleine hoeveelheden informatie op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur plaatsen, dan wel leest Contrast BV informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers. Cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening  dan wel het tonen van de gevraagde Website en de bijbehorende functionaliteit.  Voorbeelden van zulke Cookies zijn cookies die bijhouden welke producten er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie.   Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Contrast BV heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers, alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies  Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken  Deze cookies worden gebruikt om U als bezoeker van onze website te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring  Bij uw eerste bezoek op onze website, krijgt U de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies.  Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van het weigeren of wissen van de toestemming op het gebruik van cookies in uw internetbrowser.  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de help-functie van jouw browser. Contrast BV zou gebruik kunnen maken van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren.

Cookies kunnen bewaard worden na afloop van een browsersessie voor zo lang we het nodig achten om ons vooropgestelde doel te halen waarvoor we de gegevens nodig achten.

Wanneer U als bezoeker van onze website een mail of ander bericht naar Contrast BV verzendt, zullen deze we deze berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken en vragen te bewerken.  Contrast BV kan persoonsgegevens delen met derden in geval wij gebruik maken van cookies met derden. Als we er ter goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, het verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijs is om 1/ eventueel geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, 2/ fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, 3/ de rechten, eigendom of veiligheid van Contrast BV, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar zover wettelijk toegestaan of vereist, of 4/ als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen.

Beveiliging en betaalgegevens :

Uiteraard zullen wij zorgvuldig omgaan met de door U toevertrouwde gegevens en waarderen het vertrouwen dat U in ons stelt.

De gegevens van uw account bewaren wij, Contrast BV, op een beveiligde server.

Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te respecteren. De gegevens worden verzameld in overeenstemming met dit privacyreglement.

Wanneer u producten koopt op onze webshop, connecteert je webbrowser met de website door een SSL OF HTPPSbeveiliging (tegen internetfraude!) Al uw gegevens worden gecodeerd alvorens ze over het internet reizen, gaand naar en terugkerend van deze website.  Wanneer de info gecodeerd wordt, wordt ze door elkaar gehaald tussen uw computer en onze server.  De info wordt op zijn beurt terug in de juiste volgorde gezet wanneer het ons terug bereikt heeft. Dit protocol is veilig, snel en vrijwaart dat iemand uw persoonlijke gegevens kan lezen.

Uw informatie houden we bij, zolang we nodig achten. Dit om op eventuele klachten, garanties issues te kunnen reageren.

Data lek:

We berichten elke data lek in de database van onze website of in databases van derde partijen aan iedereen voor wie dit relevant zou kunnen zijn binnen de 72uur na het lek blijkt dat er gevoelige of persoonlijke info gestolen zou zijn.

Vragen en klachtbehandeling:

Indien u vragen of klachten heb in de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan U dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan ons via mail of via telefoon. Contrast BVv spant zich ter goeder trouw in om de gebruikers van haar Website te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins in gave te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of op verzoek deze gegevens te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, conform de wettelijke rechten van die betrokkene.

Contrast BV zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Contrast BV weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Contrast BV deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contrast BV voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Contrast BV als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Contrast BV gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn gegevens:

Contrast BV bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy.  Gegevens kunnen eventueel langer bewaard worden door Contrast BV.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy:

Het reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast betreffende de geldende wet- en regelgeving.  De wijzigingen worden niet gemeld aan onze klanten of sitegebruikers.  Elke verandering op update op onze site is in één oogopslag merkbaar.